Privacybeleid

 

 1. Gegevensbescherming in één oogopslag

 

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Meer gedetailleerde informatie over gegevensbescherming vindt u in onze verklaring over gegevensbescherming onderaan deze tekst.

 

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. De contactgegevens van de websitebeheerder vindt u in het gedeelte “Informatie over de verantwoordelijke partij” van dit privacybeleid.

 

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld doordat u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u in een contactformulier invoert.

 

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina wordt bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.

 

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de website foutloos te kunnen aanbieden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

 

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt het recht om te allen tijde kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens te vragen. Als u uw toestemming voor gegevensverwerking hebt gegeven, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. U hebt ook het recht om onder bepaalde omstandigheden te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Bovendien heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

 

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen over deze en andere vragen over gegevensbescherming.

 

Analyse-instrumenten en instrumenten van derden

Bij een bezoek aan deze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt hoofdzakelijk met zogenaamde analyseprogramma’s.

 

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma’s vindt u in de volgende verklaring inzake gegevensbescherming.

 

 1. Hosting

 

Mittwald

Wij hosten onze website bij Mittwald. De provider is Mittwald CM Service GmbH & Co. KG, Königsberger Straße 4-6, 32339 Espelkamp (hierna Mittwald genoemd).

 

Voor details verwijzen wij naar het privacybeleid van Mittwald: https://www.mittwald.de/datenschutz.

 

Het gebruik van Mittwald is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Wij hebben er een gerechtvaardigd belang bij dat onze website zo betrouwbaar mogelijk wordt gepresenteerd. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) omvat, zoals gedefinieerd door de TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

 

Orderverwerking

Wij hebben met de bovengenoemde aanbieder een contract voor orderverwerking (AVV) gesloten. Dit is een wettelijk verplichte overeenkomst die garandeert dat de aanbieder de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen volgens onze instructies en met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerkt.

 

 1. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

 

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

 

Bij het gebruik van deze website worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

 

Wij wijzen erop dat gegevensoverdracht op het internet (bijv. bij communicatie per e-mail) hiaten in de beveiliging kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

 

Opmerking over de verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

 

Chemische Fabrik Dr.Stöcker GmbH & Co. KG

Dipl. Wirt-Ing. (FH) Benjamin Gozdowski

Industrieweg 19-25

D-55546 Pfaffen-Schwabenheim, Duitsland

 

Telefoon: +49 6701 91178-0

E-mail: info@dr-stoecker.de

 

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.) vaststelt.

 

Bewaartermijn

Tenzij binnen dit privacybeleid een meer specifieke bewaartermijn wordt vermeld, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel voor de verwerking van de gegevens niet langer van toepassing is. Als u een rechtmatig verzoek tot verwijdering doet gelden of de toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens gewist, tenzij wij andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bijvoorbeeld bewaartermijnen op grond van het belasting- of handelsrecht); in het laatste geval worden de gegevens gewist zodra deze redenen niet langer van toepassing zijn.

 

Algemene informatie over de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking op deze website

Indien u heeft ingestemd met gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO of art. 9 lid 2 lit. a DSGVO indien bijzondere categorieën van gegevens worden verwerkt overeenkomstig art. 9 lid 1 DSGVO. In geval van uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen vindt de gegevensverwerking ook plaats op basis van art. 49 lid 1 lit. a DSGVO. Indien u heeft ingestemd met de opslag van cookies of met de toegang tot informatie op uw eindapparaat (bijv. via device fingerprinting), vindt de gegevensverwerking bovendien plaats op basis van art. 25 lid 1 AVG. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, verwerken wij uw gegevens op basis van art. 6 lid 1 lit. b DSGVO. Als uw gegevens bovendien nodig zijn voor het nakomen van een wettelijke verplichting, verwerken wij deze op basis van Art. 6 lid 1 lit. c DSGVO. Verder kan de gegevensverwerking plaatsvinden op basis van ons gerechtvaardigd belang volgens Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. Informatie over de relevante rechtsgrondslag in elk afzonderlijk geval vindt u in de volgende paragrafen van deze gegevensbeschermingsverklaring.

 

Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde herroepen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping is uitgevoerd, blijft door de herroeping onaangetast.

 

Recht op bezwaar tegen gegevensverzameling in specifieke gevallen en tegen direct marketing (art. 21 GDPR)

INDIEN DE GEGEVENSVERWERKING IS GEBASEERD OP ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F DSGVO, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BIJZONDERE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGRONDSLAG WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DEZE VERKLARING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF DE VERWERKING DIENT VOOR DE HANDHAVING, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN RECHTSVORDERINGEN (BEZWAAR OP GROND VAN ARTIKEL 21, LID 1, DSGVO).

 

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DERGELIJKE MARKETING; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER DEZE VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECT MARKETING. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECT MARKETING (BEZWAAR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 21, LID 2, VAN DE DUITSE WET OP DE GEGEVENSBESCHERMING).

 

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Bij inbreuken op de GDPR hebben betrokkenen het recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk. Het recht van beroep laat andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden onverlet.

 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat aan u of aan een derde te laten overhandigen. Indien u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch haalbaar is.

 

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen die u naar ons als sitebeheerder stuurt, maakt deze site gebruik van SSL- of TLS-codering. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

 

Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

 

Informatie, verwijdering en correctie

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, het recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. Voor dit doel en voor verdere vragen over persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

 

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Hiertoe kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

 

 • Als u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de controle heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.

 

 • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is/wordt uitgevoerd, kunt u in plaats van het wissen van de gegevens om beperking van de gegevensverwerking verzoeken.

 

 • Indien wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig heeft om rechtsvorderingen uit te oefenen, te verdedigen of geldend te maken, heeft u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken in plaats van wissing.

 

 • Als u een bezwaar heeft ingediend op grond van art. 21 lid 1 DSGVO, moet er een afweging van uw en onze belangen plaatsvinden. Zolang nog niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, hebt u het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

 

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens – behalve voor opslag – alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.

 

Bezwaar tegen reclamemails

Wij maken bezwaar tegen het gebruik van in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal. De exploitanten van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld door middel van spam-mails.

 

 1. Gegevensverzameling op deze website

 

Cookies

Onze internetpagina’s maken gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden en brengen geen schade toe aan uw eindapparaat. Ze worden ofwel tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) ofwel permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Sessiecookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden verwijderd.

 

In sommige gevallen kunnen ook cookies van derden op uw eindapparaat worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat bepaalde diensten van het externe bedrijf te gebruiken (bijv. cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

 

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde functies van de website zonder deze cookies niet zouden werken (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video’s). Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of om reclame weer te geven.

 

Cookies die noodzakelijk zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren, om bepaalde door u gevraagde functies te bieden (bijv. voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies om het webpubliek te meten) (noodzakelijke cookies) worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO, tenzij een andere rechtsgrondslag is aangegeven. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van noodzakelijke cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Indien toestemming is gevraagd voor het opslaan van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van deze toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 lid 1 TTDSG); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

 

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als u cookies deactiveert, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

 

Voor zover cookies door derden of voor analysedoeleinden worden gebruikt, zullen wij u daarover in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring apart informeren en eventueel om uw toestemming vragen.

 

Server-logbestanden

De aanbieder van de pagina’s verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

 • browsertype en browserversie
 • gebruikt besturingssysteem
 • Referrer URL
 • Hostnaam van de bezoekende computer
 • Tijdstip van de serveraanvraag
 • IP-adres
 • Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Het verzamelen van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website – hiervoor moeten de serverlogbestanden worden verzameld.

 

Contactformulier

Als u ons via het contactformulier een aanvraag stuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de daar verstrekte contactgegevens, door ons opgeslagen voor de afhandeling van de aanvraag en bij vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

 

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 (1) lit. b DSGVO als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang bij de effectieve afhandeling van aan ons gerichte aanvragen (art. 6, lid 1, onder f) DSGVO) of op uw toestemming (art. 6, lid 1, onder a) DSGVO) indien daarom is verzocht; toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

 

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te wissen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor opslag van de gegevens niet meer van toepassing is (bijv. nadat wij de verwerking van uw aanvraag hebben afgerond). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onaangetast.

 

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, worden uw aanvraag en alle daaruit voortvloeiende persoonlijke gegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt om uw aanvraag te verwerken. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

 

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 (1) lit. b DSGVO als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang bij de effectieve verwerking van aan ons gerichte verzoeken (art. 6, lid 1, onder f) DSGVO) of op uw toestemming (art. 6, lid 1, onder a) DSGVO) indien deze is aangevraagd; toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

 

De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te wissen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor opslag van de gegevens niet meer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen – met name wettelijke bewaartermijnen – blijven onverlet.

 

 1. eCommerce en betalingsproviders

 

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de totstandkoming, inhoud of wijziging van de rechtsverhouding (inventarisgegevens). Dit gebeurt op basis van art. 6 lid 1 lit. b DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens over het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit noodzakelijk is om de gebruiker in staat te stellen de dienst te gebruiken of om de gebruiker te factureren.

 

De verzamelde klantgegevens worden na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie gewist. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

 

Gegevensoverdracht bij het afsluiten van het contract voor online shops, dealers en goederenverzending

Wanneer u goederen bij ons bestelt, geven wij uw persoonlijke gegevens door aan de met de levering belaste transportonderneming en aan de met de betaling belaste dienstverlener. Alleen de gegevens die de betreffende dienstverlener nodig heeft om zijn taak te vervullen, worden doorgegeven. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 lit. b DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat. Als u de betreffende toestemming overeenkomstig art. 6, lid 1, letter a DSGVO hebt gegeven, geven wij uw e-mailadres door aan het met de levering belaste transportbedrijf, zodat dit u per e-mail kan informeren over de verzendstatus van uw bestelling; u kunt deze toestemming te allen tijde herroepen.

 

 1. Eigen diensten

 

Behandeling van gegevens van sollicitanten

Wij bieden u de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bijv. per e-mail, per post of via een online sollicitatieformulier). Hierna informeren wij u over de omvang, het doel en het gebruik van uw persoonlijke gegevens die tijdens de sollicitatieprocedure worden verzameld. Wij verzekeren u dat de verzameling, de verwerking en het gebruik van uw gegevens zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en alle andere wettelijke bepalingen en dat uw gegevens strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld.

 

Reikwijdte en doel van de gegevensverzameling

Als u ons een sollicitatie stuurt, verwerken wij uw bijbehorende persoonsgegevens (bijv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, aantekeningen bij gesprekken, enz.) voor zover dit noodzakelijk is om een beslissing te nemen over het aangaan van een arbeidsverhouding. De rechtsgrondslag hiervoor is § 26 BDSG naar Duits recht (initiatie van een arbeidsrelatie), Art. 6 lid 1 lit. b DSGVO (algemene contractinitiatie) en – indien u toestemming heeft gegeven – Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Uw persoonsgegevens worden binnen ons bedrijf alleen doorgegeven aan personen die betrokken zijn bij de verwerking van uw sollicitatie.

 

Indien de sollicitatie succesvol is, worden de door u verstrekte gegevens op basis van § 26 BDSG en art. 6 lid 1 lit. b DSGVO in onze gegevensverwerkingssystemen opgeslagen ten behoeve van de uitvoering van de arbeidsrelatie.

 

Bewaartermijn van de gegevens

Als wij u geen werkaanbod kunnen doen, als u een werkaanbod afwijst of uw sollicitatie intrekt, behouden wij ons het recht voor de door u verstrekte gegevens tot 6 maanden na afloop van de sollicitatieprocedure (afwijzing of intrekking van de sollicitatie) te bewaren op grond van onze gerechtvaardigde belangen (Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO). Daarna worden de gegevens gewist en de fysieke sollicitatiedocumenten vernietigd. Deze opslag dient met name als bewijs in geval van een juridisch geschil. Wanneer blijkt dat de gegevens na afloop van de termijn van 6 maanden nodig zijn (bijv. vanwege een dreigend of aanhangig rechtsgeschil), worden de gegevens pas gewist wanneer het doel voor verdere bewaring niet meer van toepassing is.

 

Langere opslag kan ook plaatsvinden als u toestemming heeft gegeven (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO) of als wettelijke opslagverplichtingen verwijdering in de weg staan.

 

Opname in de kandidatenpool

Als wij u geen baan aanbieden, is het mogelijk om u op te nemen in onze kandidatenpool. Als u wordt aangenomen, worden alle documenten en gegevens van uw sollicitatie overgedragen aan de kandidatenpool, zodat wij bij geschikte vacatures contact met u kunnen opnemen.

 

De opname in de kandidatenpool is uitsluitend gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming (art. 6 lid 1 letter a DSGVO). Het verlenen van toestemming is vrijwillig en staat los van de lopende sollicitatieprocedure. De betrokkene kan zijn/haar toestemming te allen tijde intrekken. In dat geval worden de gegevens uit de kandidatenpool onherroepelijk gewist, tenzij er wettelijke redenen zijn om ze te bewaren.

 

De gegevens uit het sollicitantenbestand worden uiterlijk twee jaar na het verlenen van de toestemming onherroepelijk gewist.